Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 NEXTBOOST is de gebruiker van deze algemene voorwaarden. NEXTBOOST is gevestigd aan Poeloever 18 te Roelofarendsveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 81364717. Telefonisch te bereiken via 085 – 06 07 018 per e-mail via info@nextboost.nl.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van NEXTBOOST. De contractuele wederpartij zal hierna aangeduid worden als “Opdrachtgever”.

2.2 In deze voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie NEXTBOOST zijn aanbiedingen/offertes richt alsmede degene die aan NEXTBOOST aanbiedingen/offertes richt en degene die aan NEXTBOOST een opdracht verstrekt c.q. degene met wie NEXTBOOST een overeenkomst aangaat en voorts degene met wie NEXTBOOST in enige rechtsverhouding staat en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).

2.3 Partijen hebben de mogelijkheid van deze algemene voorwaarden af te wijken. Deze andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.5 Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

2.6 Het door de Opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

2.7 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

3.1 Indien een aanbod van NEXTBOOST wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst pas tot stand na schriftelijke bevestiging van NEXTBOOST, dan wel op het moment dat NEXTBOOST met instemming van de Opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

3.2 Mondelinge afspraken binden NEXTBOOST pas nadat deze schriftelijk door NEXTBOOST zijn bevestigd.

3.3 Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door NEXTBOOST bindend.

Artikel 4: Aanbiedingen

4.1 Alle aanbiedingen, offertes of prijsopgaven van NEXTBOOST zijn vrijblijvend en vervallen automatisch na een termijn van 30 dagen, tenzij NEXTBOOST binnen die termijn de aanbieding en/of offerte en/of prijsopgave niet langer meer gestand doet dan wel tenzij NEXTBOOST reeds bij het doen van de aanbieding, offerte of prijsopgave anders aangeeft. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Opdrachtgever aanvaard, dan heeft NEXTBOOST het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

4.2 De door NEXTBOOST gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijsopgave e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden.

4.3 Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen en op de website van de gebruiker, brochures, catalogi, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen alsmede overige gegevens c.q. omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.4 De in het vorige lid van dit artikel genoemde afbeeldingen, brochures, catalogi, tekeningen e.d. en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde eigendom van NEXTBOOST, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van NEXTBOOST te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van NEXTBOOST niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

4.5 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4.6 NEXTBOOST kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs moet begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 5: Uitvoering overeenkomst

5.1 NEXTBOOST zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft NEXTBOOST het recht voor bepaalde werkzaamheden derden in te schakelen.

5.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan NEXTBOOST aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan NEXTBOOST worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan NEXTBOOST zijn verstrekt, heeft NEXTBOOST het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4 NEXTBOOST is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat NEXTBOOST is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor NEXTBOOST kenbaar behoorde te zijn.

5.5 Indien door NEXTBOOST of door NEXTBOOST ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5.6 De Opdrachtgever vrijwaart NEXTBOOST voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan NEXTBOOST toerekenbaar is. Indien NEXTBOOST uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden NEXTBOOST zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de Opdrachtgever in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is NEXTBOOST, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van NEXTBOOST en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 6: Specifieke bepalingen aangaande zoekmachine-adverteren (“SEA”) en zoekmachine-optimalisatie (“SEO”)

6.1 De Opdrachtgever verleent aan NEXTBOOST voor de duur van de overeenkomst een exclusieve bevoegdheid tot het uitvoeren van SEO-werkzaamheden en het voeren van de SEA-campagnes met betrekking tot de nader, schriftelijk aangeduide zoekmachines en websites. Onder “SEA-campagnes” wordt in dit kader verstaan advertentiecampagnes via advertentieplatformen als Google Ads en Bing Ads. Onder ‘SEO-werkzaamheden” wordt in dit kader verstaan alle adviserende en/of uitvoerende werkzaamheden gericht op het verbeteren van de (technische) structuur van de website(s) van Opdrachtgever en alle voorkomende werkzaamheden gericht op het verbeteren van de door zoekmachines aan de website(s) toegekende autoriteit of relevantie op basis van (link)verwijzingen op websites van derden (ook wel “linkbuilding” of “authority building” genoemd).

6.2 De Opdrachtgever verleent aan NEXTBOOST een exclusieve volmacht tot het verrichten van alle handelingen die NEXTBOOST noodzakelijk acht bij het opzetten en beheren van de SEA-campagnes en uitvoeren van SEO-werkzaamheden. Voor zover SEA en SEO gerelateerde werkzaamheden door derden worden verricht voor Opdrachtgever, dient Opdrachtgever hiervan tijdig melding te maken aan NEXTBOOST.

6.3 NEXTBOOST zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimale positionering in de overeengekomen zoekmachines, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat, zulks in lijn met de hiervoor geldende richtlijnen zoals opgesteld door de zoekmachines. Alle mededelingen van NEXTBOOST over de mogelijke resultaten van SEO werkzaamheden zijn derhalve indicatief van aard. De Opdrachtgever kan aan deze mededelingen geen rechten ontlenen. Opdrachtgever verklaart zich tevens bekend met het feit dat het succes van SEO werkzaamheden mede afhankelijk is van de mate waarin de door NEXTBOOST aanbevolen werkzaamheden en/of wijzigingen aan de website(s) van Opdrachtgever worden doorgevoerd en is bereid om de aanbevelingen naar beste kunnen en binnen redelijke termijn na oplevering door te (laten) voeren.

6.4 De door de zoekmachines in rekening gebrachte kosten die verband houden met de SEA-campagnes dienen in beginsel rechtstreeks door de Opdrachtgever, zonder tussenkomst van NEXTBOOST, betaald te worden aan het betreffende advertentieplatform. NEXTBOOST kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van betalingsachterstanden en saldotekorten van de Opdrachtgever.

6.5 NEXTBOOST verplicht zich te houden de richtlijnen uit de “Gedragscode Zoekmachinemarketing” zoals opgesteld door de branchevereniging IAB. Deze gedragscode is te vinden op www.iab.nl. Opdrachtgever dient zich op haar beurt te houden aan de algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door zoekmachines aan adverteerders en website-eigenaren worden gesteld. NEXTBOOST is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de overtreding van deze voorschriften aan de zijde van de Opdrachtgever.

Artikel 7: Specifieke bepalingen aangaande e-mailmarketing, waarbij Opdrachtgever gebruik maakt van de e-mailsoftware van NEXTBOOST

7.1 Opdrachtgever zal de software slechts inzetten voor eigen doeleinden. De Opdrachtgever zal derden geen toegang verschaffen tot de Software. Mailen uit naam van derden is niet toegestaan.

7.2 De licentie is voor de Opdrachtgever niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Software te verkopen, te verhuren, anderszins te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van derden te stellen, ook niet indien de betreffende derde de Software uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever gebruikt.

7.3 Het is voorts, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, niet toegestaan: (1) de broncode van de Software te reverse engineeren of te decompileren of anderszins wijzigingen in de Software aan te brengen en (2) aanduidingen van NEXTBOOST of zijn licentiegevers als rechthebbende op de Software of onderdelen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken.

7.4 Tenzij uit de Overeenkomst nadrukkelijk anders voortvloeit, is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de configuratie en ingebruikname van de Software.

7.5 De Opdrachtgever verplicht zich ertoe de Software te allen tijde in overeenstemming met de daarbij geleverde of beschikbaar gestelde instructies te gebruiken. De Opdrachtgever wordt geacht te weten of te kunnen weten dat onoordeelkundig gebruik van de Software schade kan veroorzaken, waarvoor uitsluitend zijzelf de aansprakelijkheid draagt.

7.6 Indien NEXTBOOST door middel van technische maatregelen de Software heeft beveiligd, is het de Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen, te wijzigen of te omzeilen.

7.7 Per domeinnaam is een aparte accountlicentie vereist. Het is opdrachtgever niet toegestaan om binnen één accountlicentie, mailings te versturen vanuit meerdere domeinnamen.

7.8 Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor kwalitatief hoogwaardige e-mailadressen. Het gaat hierbij om e-mailadressen die via opt-in zijn verkregen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om e-mailadressen te kopen bij een derde partij.

7.9 Iedere via de Software van NEXTBOOST verstuurde e-mail dient de werkelijke identiteit van de afzender te bevatten, waaronder een geldig e-mailadres, contactgegevens (geldig postadres) en de werkelijke naam van de eigenaar van de mailinglijst. Mailings verzenden vanuit een no-reply e-mailadres is niet toegestaan

7.10 Iedere via de Software verstuurde e-mail dient een duidelijk zichtbare verwijzing te bevatten naar een eenvoudig, goed werkend afmeldproces waarmee de ontvanger op zijn verzoek direct en permanent verwijdert kan worden van de mailinglijst (opt-out) en de mailings hierdoor voldoen aan de Europees regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector (28.851 art. 11.7).

7.11 Afmelden voor een mailinglijst moet op hetzelfde niveau of op dezelfde plek beschikbaar zijn als waar een persoon zich heeft ingeschreven op een mailinglijst.

7.12 NEXTBOOST neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is geheel verantwoordelijk voor de informatie die vanuit de Software wordt verzonden.

7.13 NEXTBOOST kan niet garanderen dat de email wordt afgeleverd in de inbox van de ontvanger. Goede ontvangst is afhankelijk van inhoud van de e-mail, het onderwerp daarvan, kwaliteit van het klantenbestand, etc. NEXTBOOST houdt zijn server schoon wat betreft blacklists en zorgt voor optimale verzendinstellingen.

7.14 Gebouncede e-mails en uitgeschreven contactpersonen mogen niet nogmaals worden gemaild.

7.15 Indien een bounce percentage wordt gemeten groter dan 8% van het gemailde mailbestand behoud NEXTBOOST zich het recht voor de toegang van de Opdrachtgever tot de software en/of betreffende mailinglijst tijdelijk te ontzeggen.

7.16 De door NEXTBOOST bij zijn hostingpartner gehuurde servers staan zonder uitzondering in Nederlandse datacentra.

7.17 De Opdrachtgever vrijwaart NEXTBOOST van alle aanspraken van derden welke aanspraken jegens NEXTBOOST mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet bescherming persoonsgegevens en/of wettelijke bewaartermijnen.

7.18 De Opdrachtgever heeft en behoudt het eigendomsrecht van het, onder de naam van de Opdrachtgever opgebouwde, bestand. NEXTBOOST zal geen gebruik maken van het bestand en zal het bestand niet aan derden ter beschikking stellen.

7.19 NEXTBOOST maakt dagelijkse back-ups van de MySQL-databases welke 10 dagen worden bewaard. Eenmaal per week wordt er een back-up gemaakt van de bestanden. De back-up van de bestanden wordt één maand bewaard.

7.20 NEXTBOOST spant zich middels het maken van back-ups in databestanden niet verloren te laten gaan, maar kan daaromtrent echter geen enkele garantie bieden.

7.21 Indien de spam complaint rate de 0.01% overstijgt (dus meer dan 1 klacht per 10.000 mails), zal NEXTBOOST gerechtigd zijn één of meer van volgende maatregelen te treffen: (1) de installatie te verhuizen naar een door de Opdrachtgever aan te wijzen server en/of (2) de klant kiest een andere SMTP-provider.

Artikel 8: Aanpassing overeenkomst

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

8.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. NEXTBOOST zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

8.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties zal hebben, zal NEXTBOOST de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

8.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal NEXTBOOST daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 9: Contractduur en uitvoeringstermijn

9.1 Overeenkomsten worden aangegaan voor een bepaalde tijd van 6 maanden tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen. Na verloop van de eerste contractduur worden overeenkomsten automatisch voor dezelfde duur verlengd.

9.2 Opgegeven termijnen voor de voltooiing van een opdracht kunnen nimmer worden beschouwd als een fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien NEXTBOOST zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

9.3 Wanneer NEXTBOOST verwacht zijn verplichtingen niet binnen de opgegeven termijn te kunnen voldoen, stelt hij de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

9.4 NEXTBOOST is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de Opdrachtgever – vooruitbetaling of zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen, alvorens tot verlening van de diensten over te gaan.

9.5 Overschrijding door NEXTBOOST van een levertermijn als is bedoeld in artikel 10.2 van onderhavig artikel kwalificeert niet als een aan NEXTBOOST toe te rekenen tekortkoming en rechtvaardigt niet de ontbinding van de overeenkomst door de Opdrachtgever, en heeft aldus evenmin als gevolg dat NEXTBOOST aansprakelijk is voor de vergoeding van eventueel door de Opdrachtgever als gevolg van de feitelijke langere levertermijn geleden schade.

Artikel 10: Voortgang overeenkomst

10.1 NEXTBOOST kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de opdracht te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen en overeengekomen contractduur naar evenredigheid worden bijgesteld en is NEXTBOOST gerechtigd werkzaamheden op te schorten, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om aan haar (betalings)verplichtingen te voldoen.

10.2 Wanneer de verlening van de diensten door oorzaken buiten de schuld van NEXTBOOST niet normaal of zonder onderbreking kan geschieden, is NEXTBOOST gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 11: Apparatuur, software

11.1 De Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door NEXTBOOST verstrekte diensten kan ontvangen. De in dit kader gemaakte communicatiekosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 12: Honorarium

12.1 NEXTBOOST en de Opdrachtgever kunnen voor uit te voeren werkzaamheden een vast honorarium overeenkomen, of het honorarium achteraf vaststellen op basis van de werkelijke bestede uren. Partijen zullen de hoogte van het vaste honorarium of het geldende uurtarief nader schriftelijk vastleggen.

12.2 Daarnaast hebben partijen de mogelijkheid overeen te komen het honorarium op één of andere wijze gedeeltelijk te laten afhangen van het resultaat van de opdracht. Dit kan slechts aan de orde zijn wanneer de exacte invulling hiervan schriftelijk wordt overeengekomen.

12.3 Indien schriftelijke vastlegging van het honorarium niet heeft plaatsgevonden is NEXTBOOST bevoegd deze vast te stellen op basis van haar gebruikelijke (uur)tarieven, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden hebben plaatsgevonden.

12.4 Bij overeenkomsten met een duur van langer dan twee maanden kan het verschuldigde honorarium maandelijks in rekening gebracht worden.

12.5 De gehanteerde prijzen en/of uurtarieven worden periodiek (in beginsel per 1 januari en/of 1 juli) herzien aan de hand van loon en inflatiecijfers, maar resulteren uitsluitend in aanpassing van het met Opdrachtgever overeengekomen honorarium na het verstrijken van de eerste contracttermijn in het geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd, of een minimumperiode van 12 maanden bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd.

12.6 Mediabestedingen (tevens “mediainkoopkosten”) worden in beginsel door Opdrachtgever rechtstreeks aan het desbetreffende advertentieplatform (bijv. Google Ads en Facebook Ads) voldaan.

Artikel 13: Geheimhouding

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2 De Opdrachtgever zal de vertrouwelijke informatie niet kopiëren of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van NEXTBOOST.

13.3 De Opdrachtgever zal de vertrouwelijke informatie niet voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor zij door NEXTBOOST is verstrekt en zal haar op geen andere wijze toepassen dan door NEXTBOOST is aangegeven. De Opdrachtgever zal geen wijzigingen aanbrengen in stukken of zaken die vertrouwelijke informatie bevatten van NEXTBOOST.

13.4 De Opdrachtgever is verplicht om zijn werknemers, agenten en onderaannemers die – noodzakelijkerwijze – kennis krijgen van de vertrouwelijke informatie, schriftelijk te verbinden tot dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als de Opdrachtgever, voorafgaand aan het verkrijgen van vertrouwelijke informatie.

13.5 In geval van overtreding van één of meer verplichtingen uit dit artikel is de Opdrachtgever aan NEXTBOOST een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,00 per overtreding per dag dat een overtreding voortduurt. Deze boete laat onverlet het recht van NEXTBOOST op volledige schadevergoeding conform de wet.

13.6 De bepalingen van dit artikel blijven ook na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst van kracht.

Artikel 14: Klachten

14.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 15 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan NEXTBOOST, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat NEXTBOOST in staat is adequaat te reageren.

14.2 Indien een klacht gegrond is, zal NEXTBOOST de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

14.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal NEXTBOOST slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

14.4 Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever op.

14.5 Indien van een klacht later melding wordt gemaakt dan de gestelde termijn, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op behandeling van de klacht of schadeloosstelling.

14.6 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van NEXTBOOST daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 15: Intellectueel eigendom

15.1 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door NEXTBOOST verleende diensten, rusten bij NEXTBOOST. De Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onder andere, doch niet uitsluitend Google Ads, Google Analytics en soortgelijke online accounts, worden op eerste schriftelijk verzoek “om niet” aan Opdrachtgever overgedragen, doch uitsluitend indien en zodra Opdrachtgever aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

15.2 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door NEXTBOOST aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde (online) tools en/of software, berusten uitsluitend bij de respectievelijke eigenaren; Opdrachtgever verkrijgt hier uitsluitend het recht tot gebruik toe, zulks conform de specifiek geldende gebruiksvoorwaarden, waarvan Opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen.

15.3 Alle door NEXTBOOST verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van NEXTBOOST openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij een dergelijke openbaarmaking schriftelijk is toegestaan door NEXTBOOST.

15.4 Alle door NEXTBOOST geleverde documenten ter vervulling van het project, blijven eigendom van NEXTBOOST. Na afloop of opzegging van het contract kan NEXTBOOST de Opdrachtgever verzoeken deze documenten te vernietigen of te retourneren.

15.5 De Opdrachtgever vrijwaart NEXTBOOST voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door haar aan NEXTBOOST ter beschikking gestelde informatie en documenten, die bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt worden.

15.6 NEXTBOOST behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever bij derden terecht komt.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

16.1 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door de Opdrachtgever aan NEXTBOOST in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst verstrekte gegevens en zal NEXTBOOST steeds onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen in de verstrekte gegevens. NEXTBOOST is niet aansprakelijk voor aanspraken van de Opdrachtgever en/of derden die het gevolg zijn dan wel verband houden met door de Opdrachtgever aan NEXTBOOST onjuist en/of niet volledig verstrekte gegevens dan wel met door de Opdrachtgever aan NEXTBOOST niet tijdig gemelde wijzigingen van de verstrekte gegevens.

16.2 Iedere aansprakelijkheid van NEXTBOOST alsmede van haar werknemers en de door NEXTBOOST bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van NEXTBOOST wordt uitgekeerd, inclusief het door NEXTBOOST te dragen eigen risico.

16.3 In het geval de in artikel 15.2 bedoelde beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van NEXTBOOST in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van NEXTBOOST alsmede van haar werknemers en de door NEXTBOOST bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van de door NEXTBOOST ontvangen vergoedingen over de drie maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt per jaar, ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen.

16.4 De Opdrachtgever vrijwaart NEXTBOOST voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

16.5 NEXTBOOST is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

16.6 NEXTBOOST is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door NEXTBOOST gebruikte software of andere computerprogrammatuur.

16.7 NEXTBOOST is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door de Opdrachtgever aan NEXTBOOST verzonden (email)berichten NEXTBOOST niet hebben bereikt.

16.8 De aansprakelijkheid van NEXTBOOST voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door de opdrachtgever voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.

16.9 NEXTBOOST is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld-of woord gegevens in enigerlei vorm die door hem of namens de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of die op verzoek van de Opdrachtgever door derden zijn vervaardigd.

16.10 Adviezen die door NEXTBOOST worden verstrekt, zijn inspanningsverbintenissen en geen resultaatverbintenissen. Garanties op resultaat worden niet geacht te zijn afgegeven bij het verstrekken van adviezen. NEXTBOOST is met betrekking tot verstrekte adviezen derhalve niet aansprakelijk als geen resultaat wordt bereikt.

16.11 NEXTBOOST aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of verandering van via digitale informatiedragers of e-mail aangeleverde gegevens. De Opdrachtgever of de door hem ingeschakelde derden, dienen deze gegevens altijd op juistheid en volledigheid te controleren.

16.12 NEXTBOOST aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door haar vervaardigde websites of multimedia-uitingen.

16.13 NEXTBOOST aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of via het internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. De Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te toetsen.

16.14 Voor via internet of intranet beschikbaar gestelde informatie, freeware en shareware wordt door NEXTBOOST geen enkele aansprakelijkheid genomen. NEXTBOOST aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de beschikbare informatie of voor het juist functioneren van de aanwezige software, noch voor de gevolgen hiervan.

16.15 Tenzij nakoming door NEXTBOOST blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van NEXTBOOST wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Opdrachtgever NEXTBOOST onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en NEXTBOOST ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat NEXTBOOST in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

16.16 Iedere vordering tot schadevergoeding door Opdrachtgever tegen NEXTBOOST die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

16.17 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van NEXTBOOST of haar bedrijfsleiding.

Artikel 17: Betaling

17.1 Facturatie geschiedt maandelijks vooraf, betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door NEXTBOOST aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

17.2 De Opdrachtgever verricht de aan NEXTBOOST verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan NEXTBOOST heeft verstrekt. De Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

17.3 Indien de Opdrachtgever tekortschiet in zijn verplichting tot het betalen van de facturen binnen de gestelde betalingstermijn is de Opdrachtgever bovenop het opeisbare bedrag een rentepercentage verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente vermeerderd met 2% (zegge: twee procent) per maand.

17.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van NEXTBOOST op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

17.5 NEXTBOOST heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. NEXTBOOST kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. NEXTBOOST kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 18: incassokosten

18.1 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen jegens NEXTBOOST, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals ten aanzien van het schrijven van herinneringen, sommaties en waaronder de werkelijk gemaakte advocaatkosten en deurwaarderskosten, voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% (zegge: vijftien procent) van het totaal van het verschuldigde en niet binnen de betalingstermijn betaalde factuurbedrag.

18.2 Indien NEXTBOOST aantoont hogere kosten gemaakt te hebben dan de voormelde percentages, dan is de Opdrachtgever het meerdere eveneens aan NEXTBOOST verschuldigd.

18.3 De Opdrachtgever is voorts aan NEXTBOOST alle door NEXTBOOST gemaakte kosten, waaronder – doch niet uitsluitend – de werkelijke advocaatkosten, griffiekosten, verbonden aan het voeren van een gerechtelijke procedure verschuldigd, zulks in alle instanties, tenzij deze gelet op de geldende en gebruikelijke tarieven van bijvoorbeeld advocaten onredelijk hoog zijn, en tenzij NEXTBOOST in een gerechtelijke procedure bij een onherroepelijk geworden uitspraak in het ongelijk is gesteld.

Artikel 19: Communicatie

19.1 In het geval de Opdrachtgever enig digitaal bericht aan NEXTBOOST heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht NEXTBOOST heeft bereikt indien de Opdrachtgever een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

19.2 Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de Opdrachtgever, door NEXTBOOST verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door NEXTBOOST gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van NEXTBOOST het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van de Opdrachtgever toegespitst advies betreft.

19.3 Totdat de Opdrachtgever een adreswijziging aan NEXTBOOST heeft bekend gemaakt, mag NEXTBOOST erop vertrouwen dat de Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

Artikel 20: Eigendomsvoorbehoud

20.1 NEXTBOOST behoudt zich de eigendom van de in het kader van de overeenkomst geleverde en de te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de Opdrachtgever aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens NEXTBOOST heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de overeengekomen prijs, vermeerderd met alle vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de overeenkomst verband houden, alsmede vorderingen ter zake van eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de Opdrachtgever.

20.2 De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de Opdrachtgever slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
Ingeval NEXTBOOST een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van NEXTBOOST vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

20.3 De Opdrachtgever is verplicht NEXTBOOST terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 21: Buitengebruikstelling

21.1 NEXTBOOST heeft het recht geleverde producten en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting aan NEXTBOOST niet nakomt, dan wel in strijd handelt met de algemene voorwaarden. De verplichting tot het nakomen van de betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

21.2 NEXTBOOST activeert het product en haar dienst zodra de Opdrachtgever zijn verplichting is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor het product of de dienst heeft voldaan.

Artikel 22: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

22.1 Indien NEXTBOOST aan de Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is de Opdrachtgever gehouden het geleverde op verzoek van NEXTBOOST binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

22.2 Indien de Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft NEXTBOOST het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 23: Overmacht

23.1 In geval van overmacht is NEXTBOOST bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Opdrachtgever gehouden diens verplichtingen jegens NEXTBOOST tot aan dat moment te voldoen. Alle tot dan toe door NEXTBOOST gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

23.2 Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onrusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valuta verhoudingen, weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, onverschillig of deze omstandigheden zich voordoen bij NEXTBOOST, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel 24: Opschorting, opzegging en ontbinding

24.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode als vastgelegd in de Overeenkomst en kan uitsluitend worden beëindigd zoals in de Overeenkomst bepaald.

24.2 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde duur, wordt de Overeenkomst verlengd met dezelfde duur als waarvoor de Overeenkomst oorspronkelijk is aangegaan, tenzij een Partij de Overeenkomst voor het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand schriftelijk heeft opgezegd, welke opzegging zonder redenen en motivering kan plaatsvinden.

24.3 NEXTBOOST is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst NEXTBOOST ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van NEXTBOOST kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is NEXTBOOST gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

24.4 Voorts is NEXTBOOST bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van NEXTBOOST kan worden gevergd.

24.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van NEXTBOOST op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien NEXTBOOST de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

24.6 Indien NEXTBOOST tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

24.7 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is NEXTBOOST gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is NEXTBOOST gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

24.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het NEXTBOOST vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van NEXTBOOST op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

24.9 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventueel reeds gemaakte kosten daarvan, de gederfde winst daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

24.10 Als een Opdrachtgever wijzigingen wenst in de uitvoering van een verstrekt project of opdracht is NEXTBOOST hier niet toe verplicht. NEXTBOOST heeft alsdan de bevoegdheid de opdracht te annuleren. In dat geval is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door NEXTBOOST geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving en gemaakte kosten.

Artikel 25: Werving personeel

25.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de samenwerking met NEXTBOOST vermeerderd met een periode van 12 maanden (voormalig) werknemers van NEXTBOOST te werven of opdrachten te verstrekken als freelancer of zelfstandige, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de directie van NEXTBOOST. In geval van overtreding van hetgeen bepaald in dit artikel is Opdrachtgever aan NEXTBOOST een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 25.000 plus € 2500,00 per dag dat een overtreding voortduurt. Deze boete laat onverlet het recht van NEXTBOOST op volledige schadevergoeding conform de wet.

Artikel 26: Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

26.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen NEXTBOOST en de Opdrachtgever, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam, zulks ook indien de Opdrachtgever een niet in Nederland gevestigde partij is.

26.2 NEXTBOOST blijft echter bevoegd de Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

26.3 Op elke overeenkomst tussen NEXTBOOST en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

26.4 Indien op de overeenkomst tussen NEXTBOOST en de Opdrachtgever een versie van onderhavige voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse taal van toepassing is, is bij de uitleg van de tekst van de bepalingen hetgeen in de Nederlandse tekst is bedoeld doorslaggevend. Dit betekent dat bij de uitleg van zoveel als mogelijk is aansluiting moet worden gezocht bij hetgeen in de Nederlandse tekst is bedoeld overeen te komen, waarbij partijen overeenkomen dat sprake dient te zijn van een zo grammaticaal mogelijke uitleg van de bewoordingen van de bepalingen van onderhavige voorwaarden.

Artikel 27: Wijziging voorwaarden

27.1 NEXTBOOST is bevoegd wijzigingen in onderhavige voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden en na toezending van de gewijzigde voorwaarden, al dan niet elektronisch, door NEXTBOOST aan de Opdrachtgever.